หลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม

ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตร

โพสต์25 ส.ค. 2554 05:37โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2554 05:49 ]

หลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม ล.1

โพสต์25 ส.ค. 2554 04:48โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2554 23:50 ]

หลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม สำหรับครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1

เรื่อง  ลักษณะนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

 

1.  สาระสำคัญ

                   นักเรียนที่มีภาวะความบกพร่องที่แสดงออกมาในรูปของปัญหาในการใช้ภาษาทางการอ่าน  การเขียน  การสะกดคำ  และการคำนวณ  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าเรื่องหนึ่ง  ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการแปลข้อมูลที่สมอง  ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เหมือนนักเรียนคนอื่น ๆ 

ความบกพร่องนี้ทำให้  มีผลกระทบโดยตรงต่อการเรียน    ทำให้มีผลการเรียนต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

เมื่อพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทียบกับระดับเชาว์ปัญญา  (IQ)  ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว  สายตา  การได้ยิน  ระดับสติปัญญา  อารมณ์  และสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียน

 

2.  ขอบข่ายเนื้อหา

                   ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  ที่แสดงออกมาในรูปของปัญหา

ในการใช้ภาษาทางการอ่าน  การเขียน  และการคิดคำนวณ 

 

3.  จุดประสงค์

                 หลังจากผ่านการฝึกอบรมเนื้อหานี้แล้ว   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุพฤติกรรม        ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้

 

4.  กิจกรรมการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

 

นำเสนอ Power  point  เรื่อง  ลักษณะนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

ศึกษาใบความรู้

30 นาที

2

ทำกิจกรรมตามใบบันทึกผลการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ลักษณะนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

45  นาที

 

3

อภิปรายซักถาม

15  นาที

หลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม ล.3

โพสต์25 ส.ค. 2554 04:47โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2554 23:50 ]

หลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม สำหรับครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1

เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้


1.  สาระสำคัญ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้   ต้องจัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถและลักษณะปัญหาของนักเรียนแต่ละคนในรูปแบบที่ทำให้นักเรียนสามารถรับรู้ได้มากที่สุด  หรือที่นักเรียนสามารถแสดงออกได้ดีที่สุด  ซึ่งรูปแบบหรือวิธีการ

อาจไม่เหมือนเพื่อนในชั้นเรียน 

 

2.  ขอบข่ายเนื้อหา

แนวทางการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  การพัฒนาการสอนอ่าน 

การสอนเขียน  การสอนคณิตศาสตร์ และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized    Implementation  Plan  :  IIP )   สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

 

3.  จุดประสงค์

                 หลังจากผ่านการฝึกอบรม  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้แล้ว   ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับลักษณะปัญหาของนักเรียนแต่ละคน

 

4.  กิจกรรมการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

นำเสนอ  Power  Point  เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้   ศึกษาใบความรู้

30 นาที

2

ทำกิจกรรมตามใบบันทึกผลการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

45  นาที

 

3

สรุปอภิปรายเกี่ยวกับ  แนวทางการจัดการเรียนการสอน

สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

15  นาที

 

หลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม ล.2

โพสต์25 ส.ค. 2554 01:40โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2554 23:51 ]

หลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม สำหรับครูผู้สอน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1

เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

 

1.  สาระสำคัญ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized  Education   Program  :  IEP )เป็นแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยได้รับความร่วมมือและเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้ปกครอง โดยจัดให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคน

 

2.  ขอบข่ายเนื้อหา

ความหมาย  ความสำคัญ  องค์ประกอบ  กระบวนการจัดทำ  ประโยชน์และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

 

3.  จุดประสงค์

                 หลังจากผ่านการฝึกอบรม  เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  แล้ว   สามารถทำแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้

 

4.  กิจกรรมการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

นำเสนอ Power  point  เรื่อง  การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ศึกษาใบความรู้

30 นาที

2

ทำใบบันทึกผลการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

45  นาที

 

3

สรุปอภิปรายเกี่ยวกับ  การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

15  นาที

 

รวมระยะเวลา  1 ชั่วโมง 30  นาที

 

5.  สื่อ-อุปกรณ์

            5.1    Power  point  เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

           5.2  ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

           5.3  ใบความรู้เรื่อง   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

            5.4   ใบบันทึกผลการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

6.   การวัดและประเมินผล

            ตรวจใบบันทึกผลการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

   

 

ใบความรู้

เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

Individualized  Education  Program  :  IEP

 

 

                   คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา   ได้อาศัยอำนาจ   ตามความในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ. 2545     กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำ    แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการที่รับบริการทางการศึกษาเพื่อประกอบการขอรับสื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวก  หรือบริการอื่นใดทางการศึกษา   เพื่อให้การจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกัน   จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น  ดังนี้

                   1.  ให้สถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับ

นักเรียนเรียนร่วมแต่ละคน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7  คน   ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นประธาน  บิดามารดา หรือผู้ปกครอง   เป็นกรรมการ   ครูประจำชั้นหรือครูผู้สอน  เป็นกรรมการ  ครูการศึกษาพิเศษ  เป็นกรรมการและเลขานุการ   และอาจมี นักวิชาการ 

เป็นกรรมการ  ผู้เรียนกรณีที่ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมประชุมได้   เป็นกรรมการ 

                   2.  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้

                                      (1) จัดให้มีการประเมินระดับความสามารถในปัจจุบันและความต้องการจำเป็นพิเศษ

ของผู้เรียน

                         (2) จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยกำหนดระดับความ

สามารถกำหนดเป้าหมายระยะยาว 1 ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินผล และผู้รับผิดชอบ

                         (3) จัดประชุมเพื่อประเมิน ทบทวน ปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง

  3.  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(1)  ข้อมูลทั่วไป

(2) ข้อมูลด้านการศึกษา

(3)  การวางแผนการจัดการศึกษา

(4)  ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง                          การศึกษา

(5)  คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

 (6)  ความเห็นของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้เรียน

ข้อ 7   ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียนลงนามในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตาม

แบบที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

                   ข้อ 8   ในการส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับ หรือย้ายสถานศึกษา  ให้สถานศึกษานำส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  รายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  แฟ้มประวัติ และแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป

                   ข้อ 9    หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้ในสถานศึกษาทุกรูปแบบและระดับ ทั้งสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนซึ่งผู้เรียนลงทะเบียนในสถานศึกษานั้น

 

1.  ความหมายแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized  Education  Program  :  IEP)

 

                         นักการศึกษาพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่คล้ายกัน  ดังนี้

                                สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ,  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(2546 : 4)  ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่า  เป็นแผนซึ่งกำหนดแนวทาง    การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ  ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล   ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  ที่จะทำให้การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ในการจัดการเรียนการสอนคนพิการทุกประเภท

                                สุขพัชรา   ซิ้มเจริญ  (2545  : 10)  ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ว่า  คือ แผนการจัดการศึกษาที่จัดขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยได้รับความร่วมมือ          จากผู้ปกครอง  บุคลากรทางการศึกษา  และบุคลากรทางการแพทย์  จัดทำเนื้อหาของหลักสูตรและ    ความช่วยเหลือพิเศษขึ้น  ให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กเฉพาะแต่ละคน

                                เบญจา   ชลธาร์นนท์ (2543 : 1)   ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  สำหรับคนพิการ  ดังนี้  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนการจัดการศึกษา  ซึ่งกำหนดแนวทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลพิการแต่ละบุคคลตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ให้เป็นเฉพาะบุคคล

                                ผดุง   อารยะวิญญู  (2542 : 204)  ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ว่าเป็นแผนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น โดยได้ร่วมมือ  และความยินยอมจากผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  แผนนี้บรรจุเนื้อหาสาระของแต่ละคน เป็นแผนในระยะ  1  ปี  และมีการทบทวนแผนทุกภาคเรียน

                                นิรัติศัย   ชิณกะธรรม  (2547  :  17)   ได้กล่าวว่า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

เป็นเครื่องมือสำหรับกระบวนการตรวจสอบ (Assessment)  และกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียนพิการ  และเป็นแผนกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ (Special Needs)  ของนักเรียนพิการแต่ละบุคคล  รวมถึงการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับนักเรียนเป็นเฉพาะบุคคล  ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  เพื่อให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพของแต่บุคคล

                                สุวรรณ  บัวพันธ์ (2547 : 13)  ได้ให้ความหมายว่า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับคนพิการว่า  เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษา  ผู้ปกครองคนพิการ และคนพิการ ได้ร่วมจัดทำขึ้น  โดยยึดหลักความต้องการจำเป็นทางการเรียนรู้ของคนพิการแต่ละคนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดให้คนพิการแต่ละคนได้ อย่างถูกต้อง  คนพิการแต่ละคนสามารถเรียนรู้พัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง

                           สรุปได้ว่า  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เป็นแผนการจัดการศึกษาศึกษาที่โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรมีกำหนดระยะเวลา  1  ปี  และมีการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ทุกภาคเรียน มีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษตลอดทั้งกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือและเห็นชอบจากผู้ปกครอง    ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนตามศักยภาพแห่งตน 

 

2.  ความสำคัญของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)

 

                         สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2546  : 13-14)  ได้กำหนดความสำคัญของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ว่าคนพิการที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน  สติปัญญา  ร่างกายหรือสุขภาพ  การเรียนรู้  การพูดและภาษา  บุคคลออทิสติก  และบุคคลพิการซ้อนที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านการศึกษา  ต้องได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   ทุกคน  เนื่องจาก

                                      1)  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พุทธศักราช  2545  โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                      2)  เพื่อประกันความเหมาะสมในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพิการ  ซึ่งจะต้องจัดตามความต้องการจำเป็นพิเศษ  (Special  Needs)  ทางการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละบุคคล

                                      3)  เพื่อประกันว่าได้มีการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษและบริการอื่นตามที่   ระบุไว้จริง

                                      4)  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการควบคุมและติดตามผลการให้การบริการ

                         จากการศึกษาถึงความสำคัญของการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  พบว่า  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีความสำคัญ  ที่มีกฎหมายกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทำสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมทุกคน

 

 

3.  หลักการและกระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

 

                          นักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดหลักการ และกระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ไว้ดังนี้

                                สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 13)  ได้กำหนดว่า  หลักการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลควรยึดหลักการ  ดังนี้         

                                      1)  จัดให้กับคนพิการทุกคนเป็นรายบุคคล

                                      2)  มุ่งพัฒนาคนพิการอย่างเต็มศักยภาพทุกด้าน

                                      3)  ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำ

                                      4)  ต้องครอบคลุม  ยืดหยุ่น  ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                      5)  ต้องประเมินผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

                                      6)  ใช้ข้อมูลสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละคน

                                นิรัติศัย  ชิณกะธรรม  (2547  :  18)  กล่าวว่า  สถานศึกษามีหน้าที่ต้องจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนที่พิการที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านการศึกษาซึ่งได้ลงทะเบียนในสถานศึกษา   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีกระบวนการจัดทำ  ดังนี้

                                      1)  การประเมินโดยคณะสหวิชาชีพ ประกอบด้วย  ครูการศึกษาพิเศษ  นักจิตวิทยา  แพทย์  ครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาระการเรียนรู้   เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับนักเรียนที่พิการ  ความสามารถหรือระดับสัมฤทธิ์ของแต่ละทักษะ/สาระการเรียนรู้ของผู้เรียน  การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งก่อนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องรู้จักนักเรียนอย่างละเอียด และถูกต้องเพื่อนำไปจัดทำแผนให้เหมาะสมกับความสามารถ  ความแตกต่าง  ความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่นักเรียน

                                     2) กำหนดหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้  ครูผู้สอนนักเรียนการศึกษาพิเศษ  แต่ละระดับชั้นควรศึกษาว่ามีจุดประสงค์ใดบ้างที่ต้องการให้นักเรียนที่พิการได้เรียนรู้ 

                                      3) ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน  ผู้สอนควรเลือกใช้วิธีให้เหมาะสม       กับเนื้อหาและนักเรียน  ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหรือจัดกิจกรรมให้หลากหลาย  ไม่ให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เบื่อหน่าย   ต่อการเรียนการสอน  ผู้สอนจะต้องเตรียมสื่อ  การเรียนการสอนโดยการจัดหาหรือผลิตขึ้นเอง  โดยให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียน  เช่นสื่อประเภทเคลื่อนไหวได้ เพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนร่วมกิจกรรมได้นาน ๆ

                                      4) วางแผนการประเมินผล  ผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความสามารถสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกครั้งที่สอน  และควรใช้เทคนิคการวัดผลหลาย ๆ รูปแบบ เมื่อทำการวัดผลและประเมินผลแล้วนักเรียนไม่สามารถผ่านจุดประสงค์ได้ในเวลาที่กำหนดผู้สอนควรให้โอกาสนักเรียน  โดยการจัดสอนซ่อมเสริมให้เป็นรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

                                    5) การประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                สุวรรณ  บัวพันธ์  (2547  : 14-15)  ได้กล่าวว่า   กระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  มีขั้นตอนดังนี้

                                      1)  การขออนุญาตผู้ปกครอง  ก่อนลงมือจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับคนพิการแต่ละคน  สิ่งที่สำคัญควรที่จะดำเนินการเป็นอันดับแรก  คือ  สถานศึกษาที่คนพิการไปรับบริการ  ต้องประสานทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับคนพิการ  สร้างความเข้าใจการยอมรับ  และเจตคติที่มีต่อคนพิการ  ความต้องการช่วยเหลือของคนพิการจากบุคคลรอบข้าง  ความจำเป็น

ในการได้รับบริการการศึกษา  ความสำคัญในการร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง  และสถานศึกษา

ในการช่วยเหลือ  พัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าของคนพิการแต่ละคน

                                      2)  รวบรวมข้อมูลและประเมินเกี่ยวกับคนพิการ

                                            2.1)  ประวัติส่วนตัว

                                            2.2) ใบรับรองแพทย์

                                            2.3)  ใบแสดงความบกพร่อง

                                            2.4)  สมุดประจำตัวคนพิการ

                                            2.5)  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสูติบัตร

                                      3)  ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยมีกลุ่มผู้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพัฒนาโดยตรง  ได้แก่  ผู้ปกครอง  ผู้บริหารสถานศึกษา 

หรือครูผู้สอน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เช่น  นักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัด  และนักเรียน  ผู้รับผิดชอบเหล่านี้จะประชุมร่วมกันพิจารณาในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                      4)  เริ่มใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  หลังจากได้มีการประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับคนพิการคนนั้น ๆ  เรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือ 

การนำจุดมุ่งหมายระยะสั้นแต่ละข้อไปจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปจัดกิจกรรมฟื้นฟูให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวที่กำหนดโดยมีผู้เกี่ยวข้องที่ถูกระบุให้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติการสอนหรือบำบัดฟื้นฟูคนพิการ

                                      5)  ติดตามและประเมินผล  เมื่อดำเนินการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไประยะหนึ่งหรือสิ้นสุดลง  ผู้จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประเมินความก้าวหน้า          เพื่อปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  หรือจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการคนนั้น ๆใหม่  เมื่อคนพิการคนนั้น ๆ ได้พัฒนาจนบรรลุจุดมุ่งหมายระยะยาว

ที่วางไว้แล้ว  ปกติจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย ปีละ  1  ครั้ง การวัดผลให้แก่คนเรียนร่วมอาจใช้ข้อสอบเดียวกันกับคนทั่วไป  แต่ต้องปรับวิธีสอนให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของแต่คน  ส่วนคนที่มีความบกพร่องมาก  ให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  การประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลกลางภาคเรียน หรือประเมินผลปลายภาคเรียน

อาจยืดหยุ่น  ดังนี้

                                            5.1)  ให้มีการทดสอบหลายระดับในหนึ่งหน่วยการเรียน

                                            5.2)  อนุญาตให้คนพิการสอบในห้องเสริมวิชาการได้  ซึ่งจะมีบุคลากร         ที่โรงเรียนมอบหมายให้ทำการสอบนักเรียนพิการ  ในกรณีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์  วิธีการสื่อสาร       ที่แตกต่างจากนักเรียนทั่วไป

                                            5.3)  หากมีความจำเป็นต้องขยายเวลาในการทำข้อสอบ  โดยให้เวลาในการทำข้อสอบนานขึ้น  ซึ่งควรมีการตกลงรับทราบโดยนักเรียนพิการ

                                            5.4)  ในการวัดสิ่งเดียวกัน  จำนวนคำถามอาจไม่เท่ากันก็ได้

                                            5.5)  สอบปากเปล่าแทนการสอบข้อเขียนเพราะคนบางคนมีความสามารถ         ในการพูด  แต่ไม่มีสามารถในการเขียน

                                            5.6)  การวัดความเข้าใจเนื้อหาวิชา  อาจจะทำได้หลายวิธี  คนอาจตอบคำถามไม่ได้ดี  อาจมีงานมาแสดงก็ได้

                                            5.7)  พยายามหลีกเลี่ยงการทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหามาก ๆ

                          สรุปได้ว่า  นักเรียนพิการทุกคนต้องได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูล  ร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

นำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้กับนักเรียนพิการแต่ละคน  และมีการประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข ทบทวน ให้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีความทันเหตุการณ์กับการพัฒนาของนักเรียน

 


4.  องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

 

                          นักการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ไว้ดังนี้

                                สมพร   หวานเสร็จ  (2542 : 58-68)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ 

                                      1)  จุดมุ่งหมายระยะยาว  1  ปี  จุดมุ่งหมายระยะสั้น 

                                      2)  หลักสูตร  วิธีสอน  อุปกรณ์  การปรึกษาและบริการเพิ่มเติม 

                                      3)  การวัดและประเมินผล  

                                      4)  ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ซึ่งได้แก่  ผู้ปกครอง  ครูการศึกษาพิเศษ  นักกายภาพบำบัด  นักอรรถบำบัด  นักจิตวิทยา  และนักสังคมสงเคราะห์  ผู้บริหารโรงเรียน 

 

                         จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  สามารถสรุปองค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษา  ได้ดังนี้

                                      1)  ข้อมูลจำเป็นทั่วไป

                                      2)  ข้อมูลด้านการศึกษา

                                      3)  การวางแผนการจัดการศึกษา  (ระดับความสามารถในปัจจุบัน  เป้าหมาย  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เกณฑ์และวิธีประเมินผล)

                                      4)  ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการทางการศึกษาและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

                                      5)  คณะกรรมการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                      6)  ความเห็นของบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง

 

  5.  ประโยชน์ของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)

 

                          แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เป็นการช่วยเหลือที่สำคัญ  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ระบุถึงประโยชน์ของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ดังนี้

                                สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2546  : 14) ได้กล่าวถึงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่า  การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นความร่วมมือกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ฉะนั้นประโยชน์จึงเกิดกับฝ่ายต่างๆ   ดังนี้

                                      1)  ประโยชน์ต่อคนพิการ

                                            (1.1)  ได้รับการช่วยเหลือ  บำบัด  ฟื้นฟูสมรรถภาพและได้รับการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม

                                            (1.2)  ได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก   สื่อ  บริการ  และ

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม

                                            (1.3)  คนพิการแต่ละคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

                                            (1.4)  ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้คนพิการอย่างเหมาะสม

                                      2)  ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง

                                            (2.1)  สามารถขอปรึกษาหรือคำแนะนำตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้                                                                    

                                     (2.2)  มีส่วนร่วมและรับรู้การกำหนดเป้าหมาย  รวมทั้งจัดทำแผนการช่วยเหลือ  บำบัด  ฟื้นฟู  สมรรถภาพและจัดการศึกษาของคนพิการแต่ละคนอย่างเหมาะสม

                                            (2.3)  สามารถขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใด  ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลที่กำหนดในกฎหมาย

                                            2.4)  รู้  เข้าใจ  และมีส่วนร่วมในการฝึกและส่งเสริม  บำบัด  ฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาการศึกษาของคนพิการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

                                            2.5)  ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้คนพิการอย่างเหมาะสม

                                      3)  ประโยชน์ต่อครูผู้สอน

                                            (3.1)  เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

                                            (3.2)  ครูผู้สอนแต่ละคนรู้ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง

                                            (3.3)  สามารถนำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized  Implementation Plan : IIP)  อย่างสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนมากขึ้น

                                            (3.4)  มีสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้แต่ละคนตามความเหมาะสม

                                            (3.5)  จัดการประเมินผล  และรายงานความก้าวหน้าทางการการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                      4)  ประโยชน์ต่อสถานศึกษา

                                            (4.1)  เป็นข้อมูลในการจัดผู้เรียนเข้าศึกษาในรูปแบบ  ระบบและระดับที่เหมาะสม

                                            (4.2)  มีข้อมูลในการวางแผน  การบริหาร  การจัดงบประมาณและจัดการเรียน   การสอน  ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก   สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา         ที่เกี่ยวข้อง  ได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

                                            (4.4)  มีข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

                                            (4.5)  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ  และมาตรฐานการจัดการศึกษาเรียนร่วม

                         สรุปได้ว่า   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีความสำคัญและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคนพิการ  และการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน    ผู้ที่จะจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับคนพิการจำเป็นต้องเป็นผู้อยู้ใกล้ชิด นักเรียน มีความเสียสละ  มีความทุ่มเท  เอาใจใส่ให้การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของนักเรียนพิการแต่ละคนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างเต็มที่

  6.  บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)

 

                           นักการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ไว้ดังนี้

                                นิรัติศัย  ชิณกะธรรม  (2547 : 20-21)  ได้กล่าวว่าในการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  จะจัดทำได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  สถานศึกษาจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามความเหมาะสมและผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  ดังนี้

                                      1)  ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน  เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแผนการ จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                      2)  ครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ  ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

                                            (2.1)  รวบรวมข้อมูลทุกด้านจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

                                            (2.2)  จัดทำเอกสารประกอบการประชุม

                                            (2.3)  ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                            (2.4)  จัดทำงบประมาณโครงการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                            (2.5)  จัดทำบัญชี  สิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ตามความต้อการจำเป็นตามที่ระบุในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของคนพิการแต่ละคน

                                            (2.6)  ประสานงานการดำเนินงาน  ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                            (2.7)  ติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                      3)  ครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

                                            (3.1)  รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล

                                            (3.2)  นำเสนอข้อมูลของคนพิการแต่ละคนต่อที่ประชุม

                                            (3.3)  นำมติของคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย

                                            (3.4)  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในที่ประชุม

                                            (3.5)  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                      4)  คณะนักวิชาชีพ  มีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นผู้คัดกรองเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  ให้ข้อเสนอแนะ  ร่วมกำหนดจุดมุ่งหมาย  ให้บริการ  ร่วมประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                      5)  บิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง  มีบทบาทในการให้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ร่วมกำหนดจุดมุ่งหมายประสานงานการนำคนพิการไปขอรับบริการต่าง ๆ และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ  รวมทั้งติดตามรายงานผล  ร่วมประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                      6)  คนพิการ  (กรณีที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้)  มีบทบาทในการแจ้งข้อมูล  เสนอแนะร่วมกำหนดจุดมุ่งหมาย ประสานงานการขอรับบริการต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนการจัดการเฉพาะบุคคล  รวมทั้งติดตามผล  ร่วมประเมินผล  และปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                                จากการศึกษาสรุปได้ว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายมีความสำคัญต่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนได้ตรงตามความต้องการและเป้าหมาย   ในการพัฒนาคนพิการ                                           

  

7.  คำชี้แจงในการกรอกแบบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( IEP)

 

  ระดับปฐมวัย   

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

J  ระดับปฐมวัย                         หมายถึง   การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีอายุ 0 - 5 ปี ผู้ที่ยังไม่เคยรับ

                                                                   บริการทางการศึกษาหรือผู้ที่เกิดความพิการภายหลัง

J ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถึง    การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

                                                                    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อสถานศึกษา.....................................ระดับ....................สังกัด ..................................................

เริ่มใช้แผนวันที่....................................................สิ้นสุดแผนวันที่.......................................................

J  ชื่อสถานศึกษา    -   ให้กรอกชื่อสถานศึกษาที่ทำ IEP  

J  ระดับการศึกษา   -  ให้กรอกชื่อระดับชั้นที่ผู้เรียนได้รับการศึกษาในปัจจุบัน

J  สังกัด                     -   ให้กรอกชื่อหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา เช่น เขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร  มูลนิธิ  โรงพยาบาล  กรมและกระทรวงต่างๆ  เป็นต้น

J  เริ่มใช้แผนวันที่    -  ให้กรอกวัน เดือน ปีที่เริ่มดำเนินการตาม IEP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ

J   สิ้นสุดแผนวันที่  -  ให้กรอกวัน เดือน ปีที่สิ้นสุดการดำเนินการตาม IEP

 

1.  ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อ-ชื่อสกุล............................................................................  เพศ     ชาย       หญิง 

เลขประจำตัวประชาชน - -  - -                            

การจดทะเบียนคนพิการ  ไม่จด    ยังไม่จด      จดแล้ว

                เกิดวันที่..........เดือน.....................................อายุ......... ปี......... เดือน   ศาสนา.................

                ประเภทความพิการ..................................ลักษณะความพิการ...............................................

                ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา......................................................................................................

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา...............................................................…………………….

 ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง..........................…………………..เกี่ยวข้องเป็น......………...............

ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย..................หมู่ที่............

ชื่อหมู่บ้าน.....................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...................................... จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์……………………….

โทรศัพท์เคลื่อนที่................................โทรสาร....................e-mail  address............................

1.  ข้อมูลทั่วไป  

                J  ชื่อ-ชื่อสกุล                               -  ให้กรอกคำนำหน้าชื่อ (..  .. นาย  นางสาว  นาง )

                                                                                พร้อมทั้งชื่อ และ ชื่อสกุลของผู้เรียน

                J  เลขประจำตัวประชาชน             - ให้กรอกตัวเลขจำนวน1  หลักตามที่ปรากฏ

ในบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน  ในกรณีที่ไม่สามารถกรอกตัวเลขได้ 

ให้ใส่เลข  0  แทนตัวเลขนั้น 0-0000-00000-00-0

                J  การจดทะเบียนคนพิการ             -  ให้ใส่เครื่องหมาย  / ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง ในกรณีที่จดทะเบียน

J   เกิดวันที่  เดือน   ..                 - ให้กรอกวัน   เดือน  ปีเกิดโดยกรอกชื่อเต็มของเดือนเป็นภาษาไทย และเขียนพ..เป็นเลข 4 หลัก เช่น  13  พฤษภาคม  2500

J  อายุ... ปี... เดือน                         -  ให้กรอกอายุเต็มปีและเต็มเดือน  เช่น อายุ  9  ปี  8 เดือน 23  วัน  ให้กรอก อายุ  9  ปี  8  เดือน

J  ศาสนา                                       -  ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม เป็นต้น

                J ประเภทความพิการ                     -  ให้กรอกประเภทของความพิการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้  9 ประเภท  เช่น  บกพร่องทางการได้ยิน  บกพร่องทางร่างกาย 

บกพร่องทางการเห็น  เป็นต้น

J  ลักษณะความพิการ                                     - ให้กรอกรายละเอียดของความพิการ เช่น ลักษณะความบกพร่อง   ระดับความรุนแรงที่ปรากฏเด่นชัด เป็นต้น อาทิ  หูตึง อัมพาตครึ่งท่อนล่าง สายตาเลือนราง เป็นต้น

                J ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา                           -  ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของบิดา     

J  ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา                        -  ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของมารดา    

             J ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง                  -  ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้รับผิดชอบเลี้ยงดูผู้เรียนซึ่งอาจจะเป็นบิดา  มารดา หรือบุคคลอื่น

J  เกี่ยวข้องเป็น                              -  ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้เรียน

เช่น พี่  อา  ปู่  ผู้อุปการะ  เป็นต้น

J ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย......................หมู่ที่............

                  ชื่อหมู่บ้าน....................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต...................……...........  

                  จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................…………

                  โทรศัพท์...............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................……..

                  โทรสาร.................................................e-mail  address....................……………….

                   - ให้กรอกที่อยู่ของผู้ปกครองในปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ 

                     โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร  และที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

 

2.  ข้อมูลด้านการศึกษา

                          ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                           เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                                  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ...........................................ระดับ..............  พ.ศ. ..............

  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ...............................ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                              โรงเรียนเรียนรวม   .............................................ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                                 การศึกษาด้านอาชีพ.............................................ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                                  การศึกษานอกระบบ...........................................ระดับ..............  พ.ศ. .............

 การศึกษาตามอัธยาศัย..........................................ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                                 อื่นๆ.....................................................................ระดับ..............  พ.ศ. ..............

               

2.  ข้อมูลด้านการศึกษา     -  ให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง  ตรงตามความเป็นจริง

                          ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                                    J หมายความว่า  ไม่เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาและไม่เคยได้รับบริการทางการศึกษาใดๆ

                         เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                                     J หมายความว่า  เคยได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือบริการทางการศึกษาอย่างใด อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียดโดยใส่เครื่องหมาย /   ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงตามความเป็นจริงและกรอกข้อมูลในช่องว่าง

                                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ........................................ ระดับ..............  พ.ศ..........  

                                       J      ศูนย์การศึกษาพิเศษ  -  ให้ระบุชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หรือศูนย์การศึกษาพิเศษของสถาบันราชภัฎ    

เช่น   ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11  

ศูนย์การศึกษาพิเศษสถาบันราชภัฎชัยภูมิ   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ

                                        J  ระดับ    -  ให้กรอกบริการทางการศึกษาที่ได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เช่น EI หมายถึง บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  เตรียม  หมายถึง  บริการเตรียมความพร้อมที่เข้าสู่ระบบการศึกษา เป็นต้น

                                        J  ..        -  ให้กรอกปีสุดท้ายที่ได้รับบริการทางการศึกษานั้นๆ

                                โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ........................ ........ระดับ..............  พ.ศ.........

                                      J  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  -   ให้กรอกชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับ

                                             ผู้พิการโดยเฉพาะ เช่น โรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร   โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เป็นต้น

                                              J  ระดับ   -  ให้กรอกระดับการศึกษาระดับสุดท้ายที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น

                                              J  ..     -  ให้กรอกปีสุดท้ายที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนนั้น

                               โรงเรียนเรียนรวม   ..............................................  ระดับ..............  พ.ศ...........

                                            Jโรงเรียนเรียนรวม   -   ให้กรอกชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนทั่วไปที่ผู้พิการเข้าเรียน เช่น โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง

                                                     J  ระดับ    -  ให้กรอกระดับการศึกษาระดับสุดท้ายที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น

                                              J  ..      -  ให้กรอกปีสุดท้ายที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนนั้น  

                                 การศึกษาด้านอาชีพ.................................................ระดับ..............  พ.ศ. .......  

                                            J  การศึกษาด้านอาชีพ -   ให้กรอกชื่อสถานศึกษาที่ให้การศึกษาด้านอาชีพ เช่น โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  วิทยาลัยสารพัดชัยภูมิ เป็นต้น

                                     J  ระดับ    -  ให้กรอกระดับการศึกษาระดับสุดท้ายที่สถานศึกษากำหนดเช่น ปวช. ปวส.

                                              J  ..       -  ให้กรอกปีสุดท้ายที่ได้รับการศึกษาจากสถานศึกษานั้น  

                                  การศึกษานอกระบบ...........................................  ระดับ..............  พ.ศ. .......  

                                            J การศึกษานอกระบบ  -ให้กรอกชื่อหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ  เช่น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ให้กรอกเป็น  ศบอ.บ้านเขว้า  ชัยภูมิ

                                              J  ระดับ    -   ให้กรอกระดับการศึกษาระดับสุดท้ายที่หน่วยงานนั้น

กำหนด เช่น ระดับ 3  ระดับ 4  เป็นต้น

                                              J  ..      -  ให้กรอกปีสุดท้ายที่ได้รับการศึกษาจากหน่วยงานนั้น  

                               การศึกษาตามอัธยาศัย.............................................ระดับ..............   พ.ศ........   

                                                       J  การศึกษาตามอัธยาศัย-   ให้กรอกชื่อสถานศึกษาที่ผู้เรียนขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ เช่น โรงเรียน............................

                                                       J  ระดับ     -  ให้กรอกระดับสุดท้ายที่ศึกษาอยู่ในระดับนั้น

                                              J  ..                    -  ให้กรอกปีสุดท้ายที่ได้รับการศึกษาจากสถานศึกษานั้น  

                                  อื่นๆ.........................................................................ระดับ..............  พ.ศ.........  

                                              J  อื่นๆ      -   ให้กรอกชื่อหน่วยงานที่จัดการศึกษา

หรือบริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียน เช่น ศูนย์เด็กเล็กประจำตำบล........เป็นต้น

                                              J  ระดับ     -  ให้กรอกระดับที่หน่วยงานนั้นที่จัดบริการทางการศึกษาให้  เช่น  EI หมายถึง บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม   เตรียม  หมายถึง  บริการเตรียมความพร้อมที่เข้าสู่ระบบการศึกษา เป็นต้น 

                                                       J  ..                    -  ให้กรอกปีสุดท้ายที่ได้รับบริการทางการศึกษา   

 4. ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

                หมายถึง การระบุรายการและรหัสของสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามบัญชี......ที่ได้รับบริการแล้วและที่ต้องการขอรับบริการ โดยระบุแหล่งที่มา จำนวนเงินที่ขออุดหนุน เหตุผลความจำเป็น และผู้ประเมินความต้องการของผู้รับบริการ

 

J   ที่     ให้กรอกตัวเลขแสดงลำดับที่

J  รายการ            ให้กรอกชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามบัญชี..... ที่ต้องการขอรับบริการ เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย แล้วจึงกรอกชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามบัญชี..... ที่ได้รับบริการอยู่แล้ว

J รหัส  ให้กรอกตัวเลขและตัวอักษรของรายการข้างต้น ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี.....

J สิ่งที่มีอยู่แล้ว/แหล่งที่มา               ให้พิจารณารายการตามที่ระบุไว้ว่าสิ่งที่ได้รับบริการอยู่แล้วนั้น ใครเป็นผู้จัดหาและได้มาด้วยวิธีการใด  แล้วใส่เครื่องหมาย  / ลงในช่องให้ตรงตามหมายเลขที่ปรากฏในหมายเหตุใต้ตาราง

J สิ่งที่ต้องการ/แหล่งที่มา                ให้พิจารณารายการตามที่ระบุไว้ว่าสิ่งที่ต้องการรับบริการนั้น ใครเป็นผู้จัดหาและได้มาด้วยวิธีการใด  แล้วใส่เครื่องหมาย  /  ลงในช่องให้ตรงตามหมายเลขที่ปรากฏในหมายเหตุใต้ตาราง

J   จำนวนเงินที่ขออุดหนุน            ให้กรอกตัวเลขจำนวนเงินของรายการข้างต้น ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี.....

J   เหตุผลและความจำเป็น              ให้กรอกเหตุผลและความจำเป็นที่ขอรับบริการตามรายการข้างต้น เช่น รายการ เก้าอี้รถเข็น เหตุผลและความจำเป็น กล้ามเนื้ออ่อนแรง

J       ผู้ประเมิน                                      ให้กรอกชื่อและตำแหน่งทางวิชาชีพของผู้ประเมินความต้องการตามรายการที่ขอ

รับบริการข้างต้น เช่น อลิสา / นักกายภาพบำบัด

J   รวมรายการที่ขอรับบริการ         ให้รวมจำนวนรายการที่ขอรับบริการ แล้วกรอกตัวเลข

J   รวมจำนวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน        ให้รวมจำนวนเงินที่ระบุไว้ในช่องจำนวนเงินที่ขออุดหนุน แล้วกรอกตัวเลข

 

 

 

5.  คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

 

  ชื่อ                                                         ตำแหน่ง                                                    ลายมือชื่อ

 

5.1          ………………………    ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน             …………………

5.2          ………………………    ผู้ปกครอง                                             …………………

5.3          ………………………    อาจารย์ที่ปรึกษา                            …………………

5.4          ………………………    ……………………                         …………………

 

5. คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน  ประกอบด้วย   ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน ผู้ปกครอง   ครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา  และผู้เกี่ยวข้องหรือนักวิชาชีพ   รวมถึงผู้เรียน

J   ชื่อ   ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของคณะกรรมการ ฯ

J   ตำแหน่ง        ให้กรอกตำแหน่งของคณะกรรมการ ฯ เช่น นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักศึกษา เป็นต้น

J   ลายมือชื่อ      ให้คณะกรรมการ ฯ ลงนาม หลังจากที่จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเรียบร้อยแล้ว

                ประชุมวันที่ …………  เดือน …………………พ.ศ. …………….

                ให้กรอกวัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการ ฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

6.  ความเห็นของบิดา / มารดา ผู้ปกครอง

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้ 

 

ข้าพเจ้า                            เห็นด้วย                           ไม่เห็นด้วย

 

ลงชื่อ......................................................................

(....................................................................)

บิดา/มารดา ผู้ปกครอง

วันที่............เดือน.............................พ.ศ.......................

 

 

 

6. ความเห็นของบิดา/มารดา ผู้ปกครอง หรือนักศึกษา

                ให้บิดา/มารดา ผู้ปกครอง หรือนักศึกษา อ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง  ที่ตรงตามความคิดเห็น และลงนาม พร้อมทั้งระบุวัน เดือน ปี กำกับ

   


    

หน้า  1

                        ตัวอย่าง แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล                                             (    )ระดับก่อนการศึกษา  

              (Individualized  Education  Program : IEP)           (   ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ชื่อสถานศึกษา.............โรงเรียนพัฒนาศึกษาวิทยา....  ระดับ....ประถมศึกษาปีที่ 3  สังกัด...สพป.ชย.1

เริ่มใช้แผนวันที่...  16  พฤษภาคม   2554  สิ้นสุดแผนวันที่...  30  มีนาคม  2555

1.  ข้อมูลทั่วไป  

                ชื่อ-ชื่อสกุล...  ด.ช. ไก่                        เพศ           (/)  ชาย         ( ) หญิง 

                เลขประจำตัวประชาชน...   1–3699–00480–25-8

การจดทะเบียนคนพิการ                                     ( )ไม่จด            (/)ยังไม่จด          ( )จดแล้ว

                วัน/เดือน/ปีเกิด...  12  เมษายน  2545  อายุ  9   ปี  1   เดือน   ศาสนาพุทธ

                ประเภทความพิการ.........บกพร่องทางการเรียนรู้    ลักษณะความพิการ บกพร่องด้านการอ่านและเขียน

                ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา  นาย ก.……………………………………………………….

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา  นาง ข..................................................................................

             ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง...............................................................    เกี่ยวข้องเป็น..............

ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่ ........... ตรอก/ซอย ...........หมู่ที่ ...............  

ชื่อหมู่บ้าน....................................  ตำบล/แขวง ......................  อำเภอ/เขต .......................

จังหวัด..........................................   รหัสไปรษณีย์ .................  โทรศัพท์ ……………

โทรศัพท์เคลื่อนที่  .......................   โทรสาร  -  e-mail  address.......................…………

2.  ข้อมูลด้านการศึกษา

                          ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                           เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                                           ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ   ระดับเตรียมความพร้อม   พ.ศ.2550

  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ........................ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                                         โรงเรียนเรียนรวม   โรงเรียนพัฒนาศึกษาวิทยา ระดับ. ป.2... ..  พ.ศ. ..2553....

                                 การศึกษาด้านอาชีพ...................................  ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                                  การศึกษานอกระบบ..................................  ระดับ..............  พ.ศ. ..............

 การศึกษาตามอัธยาศัย................................  ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                                 อื่นๆ...........................................................  ระดับ..............  พ.ศ. ..............


หน้า 4

 

5.  คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

 

                 ชื่อ                                                                      ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

5.1 นาย ค......................................                          ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน ...............................

5.2 นาย ก......................................          ผู้ปกครอง                           …………………

5.3 นาง ง.......................................                       ครูผู้สอน                                         …………………

5.4 ..............................................          ครูการศึกษาพิเศษ               …………………

5.5………………………                               ……………………         …………………

5.6………………………                               …………………...           …………………

5.7………………………                               …………………...           …………………

 

                                ประชุมวันที่     เดือน                                    พ.ศ.

 

6.  ความเห็นของบิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้ 

 

ข้าพเจ้า                                  เห็นด้วย                                 ไม่เห็นด้วย

 

 

ลงชื่อ......................................................................

                                                  (……นาย ก………………..)

                                                    บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

     วันที่            เดือน                  พ.ศ

 

 

ใบบันทึกผลการเรียนรู้ที่  2

เรื่อง   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

กำหนดให้

จากข้อมูลของนักเรียนคนหนึ่งที่กำหนด   ให้ท่านทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  สำหรับนักเรียนคนนี้ให้เหมาะสมในฐานะครูประจำชั้น  ตามข้อมูลดังนี้  นักเรียนเป็นเพศชาย 

เลขประจำตัวประชาชน   1–3699–00480–25-8  นับถือศาสนาพุทธ  ชื่อ  เด็กชายเก่ง  เรียนดี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   เกิดเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2544   บิดาชื่อนายดำ  มารดาชื่อนางแดง

เคยเรียนที่โรงเรียนของท่านซึ่งเป็นโรงเรียนจัดการเรียนร่วม  ในระดับ ป.3 พ.ศ.2553

มีพฤติกรรมบกพร่องทางการเรียนรู้  ดังนี้

พฤติกรรมด้านการอ่าน

ใช่/ไม่ใช่

ระดับพฤติกรรม

ไม่สามารถอ่านคำได้

ใช่

มาก

อ่านออกเสียงตัวอักษรสลับกัน  เช่น  ม กับ   

ใช่

เล็กน้อย

รู้จักอักษรเพียงบางตัว  สระไม่รู้จัก

ใช่

มาก

 

พฤติกรรมด้านการเขียน

ใช่/ไม่ใช่

ระดับพฤติกรรม

เขียนเป็นตัวอักษรไม่ได้

ใช่

มาก

วนหัวพยัญชนะหลายรอบ 

ใช่

มาก

เขียนช้า 

ใช่

มาก

ดูกระสับกระส่าย  เครียดขณะที่เขียน 

ใช่

มาก

เขียนตกๆ หล่นๆ  

ใช่

เล็กน้อย

 

พฤติกรรมด้านคณิตศาสตร์

ใช่/ไม่ใช่

ระดับพฤติกรรม

ไม่รู้จักค่าตัวเลข

ใช่

มาก

บวกลบเลขจำนวนเต็มไม่ได้

ใช่

มาก

 

หน้า  1

                                      แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล                                           (    )ระดับก่อนการศึกษา  

              (Individualized  Education  Program : IEP)           (   ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ชื่อสถานศึกษา...........................................................  ระดับ................................  สังกัด.......................

เริ่มใช้แผนวันที่.........................................................  สิ้นสุดแผนวันที่..................................................

1.  ข้อมูลทั่วไป  

                ชื่อ-ชื่อสกุล...................................................   เพศ           ( )  ชาย         ( ) หญิง 

                เลขประจำตัวประชาชน...

การจดทะเบียนคนพิการ                                     ( )ไม่จด            ( )ยังไม่จด          ( )จดแล้ว

                วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................. อายุ.............ปี.............เดือน   ศาสนา...............

                ประเภทความพิการ...........................................................................................

                ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา ……………………………………………………….

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา .................................................................................

             ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง...............................................................    เกี่ยวข้องเป็น..............

ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่ ........... ตรอก/ซอย ...........หมู่ที่ ...............  

ชื่อหมู่บ้าน....................................  ตำบล/แขวง ......................  อำเภอ/เขต .......................

จังหวัด..........................................   รหัสไปรษณีย์ .................  โทรศัพท์ ……………

โทรศัพท์เคลื่อนที่  .......................   โทรสาร  -  e-mail  address.......................…………

2.  ข้อมูลด้านการศึกษา

                          ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                           เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา

                                  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ........................ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                                 โรงเรียนเรียนรวม   .................................... ระดับ..............  พ.ศ. .............

                                 การศึกษาด้านอาชีพ...................................  ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                                  การศึกษานอกระบบ..................................  ระดับ..............  พ.ศ. ..............

 การศึกษาตามอัธยาศัย................................  ระดับ..............  พ.ศ. ..............

                                 อื่นๆ...........................................................  ระดับ..............  พ.ศ. ..............


หน้า 4

 

5.  คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

 

                 ชื่อ                                                                      ตำแหน่ง                            ลายมือชื่อ

5.1 นาย ......................................                             ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน ...............................

5.2 นาย ......................................                             ผู้ปกครอง                           …………………

5.3 นาง .......................................                          ครูผู้สอน                                         …………………

5.4 ..............................................          ครูการศึกษาพิเศษ               …………………

5.5………………………                               ……………………         …………………

5.6………………………                               …………………...           …………………

5.7………………………                               …………………...           …………………

 

                                ประชุมวันที่ ...........    เดือน......................................  พ.ศ. .........

 

6.  ความเห็นของบิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง

การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้ 

 

ข้าพเจ้า                                  เห็นด้วย                                 ไม่เห็นด้วย

 

 

ลงชื่อ......................................................................

                     (……………………..)

                              บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

                 วันที่.......  เดือน......................................พ.ศ...........

                 

  

เอกสารอ้างอิง

 

นิรัติศัย  ชิณกะธรรม.  การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา.  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

                กศ.ม.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2547.

เบญจา  ชลธาร์นนท์.  การจัดทำโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล.  เอกสารประกอบการบรรยาย

                การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม 

.18-20  มกราคม 2543.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,  2543.

ผดุง  อารยะวิญญู.  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ.  กรุงเทพมหานคร :

                รำไทย เพรส,  2542.                                     

สมพร  หวานเสร็จ.  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  หลักและแนวปฏิบัติ.  ขอนแก่น : 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 10,  2542.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.    คู่มือการจัดทำ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล.  กรุงเทพมหานคร :   งานพิมพ์สื่อพัฒนาการศึกษา

กองพัสดุและอุปกรณ์การศึกษา,  2546.

สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ.  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง.  กรุงเทพมหานคร :

                ประสานมิตร,  2545.

สุวรรณ  บัวพันธ์.  การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับคนพิการ 

                สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ .  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  กศ.ม. 

                มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2547.

 

 

คณะผู้จัดทำ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี  สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ที่ปรึกษา

ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ดร.เสงี่ยม   ทองละมุล         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

ดร.บัวเย็น  พลคราม             หัวหน้ากลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา

                                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1

ดร.ดวงชนก  ลันดา              รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ 

นายประยงค์  มาแสง           ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  

นายธีระยง  ปิยะปรีชายุทธ   ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  

 

 

ผู้จัดทำ

นายชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ             ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม

สำหรับครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1

เล่มที่  2    เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

 
ดย  นายชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ

ศึกษานิเทศก์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

 

 

 

คำนำ

                    

                หลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม สำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต   1  เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมครูผู้สอนที่ทำหน้าที่งานวิชาการประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา       ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1    ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  พร้อมเป็นเครือข่ายในการขยายผลการเรียนรู้ สู่ครูผู้สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งเป็นช่องทางในการพัฒนานักเรียนพิการร่วมกัน   ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนร่วม  สำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต   1 ขึ้น  เพื่อใช้ในการดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว  มีทั้งหมด  3  เล่ม   ประกอบด้วย

 

                     เล่มที่  1  เรื่อง ลักษณะนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

                     เล่มที่  2  เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

                     เล่มที่ 3   เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้           

                  ขอขอบคุณ  คณะที่ปรึกษาที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมนี้จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์  และหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้   ให้สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการเรียนร่วมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

 

 

                                                                                                                ชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ

 

                 

สารบัญ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           หน้า

คำนำ...................................................................................................................................................

สารบัญ...............................................................................................................................................ข

รายละเอียดการฝึกอบรม  เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ..................................................1

ใบความรู้  เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ..........................................................................3

1.  ความหมายแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ................................................................4

                2.  ความสำคัญของการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ....................................................6

3.  หลักการและกระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ............................... 7

4.  องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล .............................................. ......10

5.  ประโยชน์ของการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   ...................................................11

6.  บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล............... .... 13

7.  คำชี้แจงในการกรอกแบบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล .............................................. ....15

ใบงานที่  2  เรื่อง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้....... 30

เอกสารอ้างอิง.....................................................................................................................................35

คณะผู้จัดทำ........................................................................................................................................36

 

 

1-4 of 4