วิเคราะห์สถิติด้วย spss

t-test Independent

โพสต์29 ส.ค. 2554 21:34โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2554 23:47 ]

  
 
   
 การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มซึ่งเป็นอิสระต่อกัน ด้วย t-test Independent
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การหาค่า Mean และ S.D.

โพสต์29 ส.ค. 2554 21:25โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2554 21:34 ]

 
    เมื่อทำการหาค่า Mean รายด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการหาค่า X และค่า S.D. เพื่อจะนำไปลงตารางในบทที่ 4
 
 


 


 
 
 

การหาค่า Mean รายด้าน

โพสต์29 ส.ค. 2554 20:57โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2554 21:25 ]

       
 
    ขั้นตอนที่ 1 ของการคำนวณสถิติพื้นฐานการหาค่า Mean รายด้าน เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน (t-test Independent) 
  

 
 

 
 

 


 

 
 
 

 
  

เมื่อหาค่า Mean ครบทุกด้านแล้ว ต่อไปจะเป็นการหาค่า  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ
 

1-3 of 3