การหาค่า Mean รายด้าน

โพสต์29 ส.ค. 2554 20:57โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2554 21:25 ]
       
 
    ขั้นตอนที่ 1 ของการคำนวณสถิติพื้นฐานการหาค่า Mean รายด้าน เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน (t-test Independent) 
  

 




 

 
 

 


 

 
 
 

 
  

เมื่อหาค่า Mean ครบทุกด้านแล้ว ต่อไปจะเป็นการหาค่า  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อ