Thesis-publish‎ > ‎

เผยแพร่วิทยานิพนธ์ บริหารการศึกษา รุ่น7

โพสต์16 ธ.ค. 2554 01:17โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2555 04:59 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

การเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์


นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โดยการนำของ  ดร.สุรินทร์  ภูสิงห์ และ ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี


วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


เนื่องในงาน การผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2554

  
 นักศึกษาที่เผยแพร่ผลงาน ได้แก่


 ที่ ชื่อ-สกุล
รุ่นที่
ชื่อเรื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษา
 1.
 
นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์

7/1
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
หลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี
 2.
 
นายสุชาติ  รักษาชนม์

 7/2การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี
 3.
 
นายทองใบ  สาระหงษ์

 7/1การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้และความคาดหวังของครู ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี
 4. 
นายพิพัฒน์  ตะภา

 7/1การศึกษาการบริหารงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1
ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี
 5.
 
นายชัชวาลย์  ระดาฤทธิ์

 7/1การศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี
 6.
 
 นางวาสนา  พลแสน
 7/1
ดร.เดือนเพ็ญพร  ชัยภักดี
 7.
 
 นายวันชัย  ครามสูงเนิน

 7/2การศึกษาระดับการปฏิบัติและปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
ดร.ประยูร  เจริญสุข
 8.
 
 นายธนู  พงษ์พิมาย
 7/2 
ดร.สุรินทร์  ภูสิงห์